Disclaimer

Disclaimer

Hier treft u de disclaimer aan van de hypotheekshop. De Hypotheekshop in de regio Tilburg & Vught voor het beste resultaat en er is altijd wel een vestiging bij u in de buurt!

Juridische aspecten
De juridische aspecten betrekking hebbend op de website van De Hypotheekshop hebben wij hieronder uiteengezet.

Disclaimer/aansprakelijkheid
Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de site van De Hypotheekshop met de grootste zorg is samengesteld en continue wordt gecontroleerd en onderhouden, kan De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. niet garanderen, dat die informatie, waaronder de rentepercentages, te allen tijde volledig en juist is. Aan de getoonde rentepercentages behorende bij een product kunnen geen rechten worden ontleend.

Terzake van de rentepercentages behorend bij een, door een bezoeker geselecteerd product, geldt dat De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. of de door de aanvrager geselecteerde vestiging, nimmer aansprakelijk is voor schade en/of kosten van de bezoeker, die het gevolg zijn van wijzigingen, die de desbetreffende geldverstrekker, onder de invloed van het wisselende economische klimaat, toepast bij het uitbrengen van een offerte voor een lening onder hypothecair verband.

Algemene voorwaarden
Toegang tot en gebruik van De Hypotheekshop Website (www.hypotheekshop.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via De Hypotheekshop Website worden bekend gemaakt.

Deze voorwaarden beheersen De Hypotheekshop Website en alle andere sites van De Hypotheekshop en van haar franchisenemers die door middel van links aan De Hypotheekshop Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met De Hypotheekshop Website stemt u in met deze voorwaarden.

De Hypotheekshop Website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot De Hypotheekshop en haar dochterondernemingen en diensten en producten (zoals De Hypotheekshop) (gezamenlijk hierna te noemen: de "Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van De Hypotheekshop Website bekende gegevens. De Hypotheekshop kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. De Hypotheekshop kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat De Hypotheekshop Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. De Hypotheekshop behoudt zich het recht voor om De Hypotheekshop Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen

Links
De Hypotheekshop Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan De Hypotheekshop eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendom
De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn toepasselijk. Het reprorecht wordt voorbehouden. De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.